Modele shkresat zyrtare

Shkresat që përpilohen në bazë të nenit 253 për kryerjen ose vërtetimin e veprimit juridik, përsa u përket deklarimeve të palëve, përbëjnë provë të plotë për të gjithë. Dispozitat e përmendura në paragrafin e mësipëm kanë fuqi për gjithçka që përmendet në shkresë, përderisa kanë lidhje të drejtpërdrejtë me objektin kryesor të shkresës. ATO që NUK kanë lidhje të drejtpërdrejtë konsiderohen si fillim prouver me shkresë. Çdo shkresë Mund të goditet për falsitet. Shkresat Private Mund të goditen për falsitet Edhe Kur nga krahasimi me të Tjera vërtetohet se janě Origjinale. Shkresat kanë fuqi provuese Kur janě hartuar në formën e caktuar, kanë elementet e nevojshme për vlerën e Tyre, NUK janě të copëtuara, të grisura ose të shuara, NUK kanë gërvishtje, ose shtesa midis rreshtave, ose çrregullime të Tjera me shuarje dhe Mund të lexohen. Për të dalë në përfundimin e titullit të shkrimit na është dashur që në dy Vitet e fundit të studiojmë 500 shkresa zyrtare me përzgjedhje të rastësishme, të formuluara nga institucione, njësi vendore e dikastere të ndryshme. Shkresat u përkasin viteve 2011-2015. Natyrisht që një studim i tërë NUK Mund të shpaloset në gazetë, ndaj BIEM për lexuesin gabimet Kryesore, “të trupëzuara”. Më së shumti në shkresa shikohet se fjalitë ndërtohen gabim, ka Fjali të gjata që NUK kumtojnë, po ashtu dhe Fjali të shkurtëra që NUK mbarojnë e NUK përcjellin te lexuesi até që shkruesi ka pasur në mendje, por në një farë mënyre duhet nënkuptuar, përdorim të gabuar të FJ alëve të ndërshtëna, rend të gabuar gjymtyrësh, AQ më shumë Kur bëhet fjalë për dy a më shumë përcaktorë që përcaktojnë të njëjtën gjymtyrë APO njëra-tjetrën, vend e rend të gabuar të gjymtyrëve Kryesore të fjalisë, përdorim i gabuar i mënyrave e kohëve të foljes , formave të pashtjelluara të SAJ, më së shumti përdorim i gabuar i paskajores për përcjellore e anasjelltas, përdorim e shkrim i gabuar i parafjalëve, përdorim i dialektalizmave në formën e Tyre më të keqe të mundshme, përdorim “llahtar” i shenjave të pikësimit, i shkronjës së Madhe Deri dhe në mes të fjalës (duket e pabesueshme që në shkresa zyrtare gjen xhevahire të Tilla ku një fjalë e shkruar me Shkronja të Vogla ka në mes të SAJ një APO dy Shkronja të mëdha) e të Tjera e të Tjera. Përmenda Vetëm këto fjalë, për të MOS kujtuar qindra fjalë të Tjera të huaja që zëvendësohen lehtësisht, sepse i Kemi në shqip. Në rastet Kur prova me shkresë është në ruajtje për arsye ligjore ose pamundësi përdorimi dhe NUK Mund të Merret, gjykata ka të drejtë që përveç mjeteve të Tjera, të lejojë të Merret kopje e SAJ e legalizuar, e CILA ka fuqi provuese sikurse Edhe shkresa Origjinale.